Regulamin

 

1 Wstęp
Wszystkie zlecenia fotograficzne przyjmowane przez serwis www.fotopyrczak.pl realizowane są zgodnie z niniejszym regulaminem.

2
Zasady funkcjonowania
Serwis internetowy www.fotopyrczak.pl jest obsługiwany przez firmę

FOTO-VIDEO\"KRZYŚ\"s.c.
Renata i Marek Pyrczak
Siedziba
73-150 Łobez ul. Segala 4    
    NIP:854-21-35-255
REGON:812418188

konto bankowe BZWBK

nr: 22 1090 2646 0000 0001 0352 6072

email do biura:info@fotopyrczak.pl

 

 

Firma wykonuje wszelkie czynności związane z wykonywaniem usług objętych regulaminem. Usługi fotograficzne realizowane są przez laboratorium zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej. Usługi serwisu www.fotopyrczak.pl polegają na przyjmowaniu od użytkowników za pośrednictwem serwisu internetowego graficznych plików zdjęciowych celem wywołania zdjęć - na warunkach określonych przez Użytkownika - i ich przekazaniu lub odesłaniu ich za pośrednictwem poczty lub kuriera. Usługi www.fotopyrczak.pl mają odpłatny charakter.

3

Użytkownik
Użytkownikiem serwisu internetowego www.fotopyrczak.pl jest osoba mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która zarejestrowała się jako Użytkownik systemu. Złożenie zlecenia poprzez serwis internetowy www.fotopyrczak.pl oznacza wyrażenie zgody przez zlecającego na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych. Zarejestrowanie się w serwisie jest równoważne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisu oraz informacji handlowych i marketingowych.

4

Zamawianie
Serwis www.fotopyrczak.pl umożliwia zamawianie odbitek określonych w ofercie umieszczonej na stronie internetowej serwisu. Zlecenie wykonania usługi należy złożyć w następujący sposób: - zarejestrować się na stronie internetowej www.fotopyrczak.pl. Po otrzymaniu na podany przy rejestracji adres e-mailowy kodu aktywacyjnego - zalogować się oraz utworzyć na swoim koncie album z plikami graficznymi, które następnie należy przesłać na serwer według instrukcji znajdującej się na stronie. Po otrzymaniu komunikatu o poprawnym przesłaniu zdjęć na serwer należy stworzyć z nich zamówienie według kolejnych kroków podanych na stronie.

5

Warunki realizacji zleceń

Użytkownik zlecający wykonanie usługi odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie pliku cyfrowego do naświetlenia. Laboratorium Fotopyrczak stara się nie ingerować w przysłane pliki cyfrowe, chyba, że wyraźnie wymagają one korekty barwnej lub gęstościowej(rozjaśnienie , ściemnienie).
Warunki techniczne wykonania zlecenia:
Nieprawidłowo wypełniony formularz danych użytkownika nie będzie rozpatrywany. Potwierdzenie zamówienia jest automatycznie generowane przez serwis www.fotopyrczak.pl i wysyłane na adres e-mail Zleceniodawcy.
Zlecenia wykonywane są przez laboratorium \"Fotopyrczak\".
Odbitki z plików cyfrowych na papierze fotograficznym wykonywane są w wybranym przez Zleceniodawcę formacie. Odbitki wykonywane są wyłącznie z plików zapisanych w formacie JPG lub BMP.

6

Warunki dostawy.
Zamówione usługi i towary są dostarczane do wybranego przez Użytkownika punktu odbioru lub wysłane za pośrednictwem poczty, listem priorytetowym lub paczką kurierską .

7

Formy płatności:
Gotówką : w przypadku odbioru zlecenia w wybranym punkcie kolektorskim, przy odbiorze przesyłki pocztowej za pobraniem lub kurierskiej za pobraniem.
Przelewem: tylko w przypadku wysyłki zlecenia drogą pocztową lub kurierem.

8

Cennik
Zlecenia realizowane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.fotopyrczak.pl. Jeśli zlecenie jest wysyłane za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres podany przez Użytkownika, to całkowita cena usługi składa się z opłaty za usługę fotograficzną i za przesyłkę.

9

Rezygnacja z realizacji zlecenia.
Użytkownik ma prawo w czasie 1 godziny od momentu złożenia zlecenia, odstąpić od umowy wysyłając e-mail za potwierdzeniem odbioru z informacją, które zlecenie ma zostać anulowane bądź telefonicznie . Po w/w czasie rezygnacja z realizacji zlecenia jest niemożliwa z uwagi na charakter świadczonej usługi.

10

Reklamacje.
W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z laboratorium za pośrednictwem e-mail reklamacje@fotopyrczak.pl bądź listownie w terminie 14 dni od daty otrzymania wywołanych zdjęć. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokładny opis zastrzeżeń wobec zrealizowanej usługi. Konieczne jest wówczas odesłanie reklamowanych zdjęć na własny koszt (w przypadku, gdy zdjęcia dostarczone były za pośrednictwem poczty lub kuriera), na adres firmy wraz z dowodem zakupu, lub bezpłatnie poprzez punkt odbioru. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy zdjęcia dostarczone były za pośrednictwem poczty lub kuriera, koszty przesyłki pokrywa Użytkownik. W przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując zdjęć. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu. Reklamacja jest uwzględniana w przypadku pojawienia się różnic pomiędzy zamówionymi zdjęciami, a zawartością przesyłki w terminie 7 dni od odbioru zdjęć.

11

Prawa autorskie.
Fotopyrczak w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia Użytkowników. Fotopyrczak przyjmuje, że Użytkownik posiada prawa do wszystkich przesłanych plików. Jeśli prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone, całą odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Jest on zobowiązany do zwolnienia Fotopyrczak z wszelkich roszczeń osób trzecich, a także zwrotu kosztów poniesionych przez Fotopyrczak w związku z dochodzeniem prawnym.

12

Wyłączenia.
Przedmiotem usługi nie mogą być zdjęcia zawierające treści, które powszechnie uznawane są za: obelżywe, zniesławiające lub w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym prawa autorskie i im pokrewne, przedstawiające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji bądź pornografii, treści sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami.
 

Z powyższych powodów Fotopyrczak może odmówić przyjęcia zlecenia do realizacji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść zlecenia.

Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Użytkownika, jako niepodlegającego

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest FOTO-VIDEO "KRZYŚ" s.c. Renata i Marek Pyrczak

   z siedzibą w Łobez ul. Mostowa 4 73-150 (dalej: Administrator).

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

 2. Dane osobowe, poza celami szczegółowymi wskazanymi poniżej, mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązków księgowo-podatkowych, jak również, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu ochrony praw Administratora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

 4. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Klientowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Klienta lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 6. Ponadto przysługuje Klientowi, w przypadkach w których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) Klient może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres:rodo@alsen.pl

KONTO KLIENTA

 1. W celu utworzenia konta Klienta Klient dokonuje rejestracji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, podając niezbędne dane osobowe.

 2. Dane osobowe podane przez Klienta w momencie rejestracji, jak również dane osobowe dodane przez Klienta w koncie Klienta przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1

 3. lit. b RODO w celu założenia i obsługi konta, w tym zawarcia na żądanie Klienta i wykonania wskazanych w Regulaminie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane te mogą być również przetwarzane, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

 4. Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia działań marketingowych przez Administratora , w tym również w formie komunikacji elektronicznej, jeżeli Klient przy rejestracji wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego.

 5. Podanie przez Klienta danych osobowych w koncie Klienta jest dobrowolne, natomiast dane wskazane w formularzu rejestracyjnym są niezbędne do utworzenia konta Klienta.

ZAMÓWIENIE W SKLEPIE

 1. Składając zamówienie Klient podaje dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży wybranego przez niego produktu.

 2. Dane podane przez Klienta przy składaniu zamówienia są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane te mogą być również przetwarzane, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

 3. Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia działań marketingowych przez Administratora, w tym również w formie komunikacji elektronicznej, jeżeli Klient przy składaniu zamówienia wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego.

 4. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia jest niezbędne do złożenia zamówienia przez Klienta.

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Polecamy
Foto Poduszka
29,00 zł
Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
9x13 (Połysk)1,04 PLN
10x15 (Matowy)1,12 PLN
10x15 (Połysk)1,12 PLN
13x18 (Połysk)2,00 PLN
13x18 (Matowy)2,00 PLN
15x21 (Matowy)2,88 PLN
15x21 (Połysk)2,88 PLN
18x24 (Matowy)7,92 PLN
20x25 (Połysk)10,40 PLN
20x30 (Jedwabisty)12,00 PLN

Zobacz pełny cennik.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero